Quỹ Đầu tư Chứng khoán (VFMVF1) - cổ đông lớn CTCP Sông Đà 5 (HNX: SD5) đã giao dịch bất thành khi đăng ký bán 50,000 cổ phiếu và mua 150,000 cổ phiếu.

1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ Đầu tư Chứng khoán VN (VFMVF1) thuộc VMF 2. Mã chứng khoán: SD5 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,153,800 CP 4. Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.82% 5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50,000 CP 6. Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP 7. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150,000 CP 8. Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP 9. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,153,800 CP 10. Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.82% 11. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Diễn biến giá không phù hợp 12. Ngày bắt đầu giao dịch: 14/02/2011 13. Ngày kết thúc giao dịch: 07/04/2011.