(CafeF) - Chủ trương sáp nhập với SSS và S64 đã được cổ đông SD6 thông qua trong ĐHĐCĐ năm 2009 sáng 30/3, và thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2008 là15% bằng tiền mặt.