(NDHMoney) Doanh thu thuần hợp nhất quý II/2013 của CTCP Tư vấn Sông Đà (mã SDC - HNX) giảm 35,98%, lợi nhuận sau thuế giảm tới 93,46%, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 89,66%.

SDC vừa thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2013 và 6 tháng đầu năm 2013. Trong đó, doanh thu thuần hợp nhất quý II/2013 của SDC đạt 15,48 tỷ đồng, giảm 33,89% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý này chỉ đạt vỏn vẹn 91,86 triệu đồng, giảm tới 93,46%, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 148,5 triệu đồng, giảm 89,66% so với quý II/2012.

Theo báo cáo tài chính của SDC, doanh thu giảm là do một số công trình chủ đầu tư chưa bố trí được nguồn vốn dẫn đến triển khai chậm tiến độ hoặc chậm nghiệm thu các hạng mục công trình dở dang.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong quý này của công ty giảm tới 77,31% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp của SDC lại tăng mạnh 103,94% so với quý II/2012 do giá một số mặt hàng vật tư văn phòng phẩm, nhiên liệu, điện nước tăng. Đồng thời phát sinh chi phí tìm kiếm việc làm và triển khai một số công trình mới ..

Chi phí khác tăng 67,72% do phát sinh tiền phạt thuế sau kiểm tra quyết toán thuế năm 2010 và năm 2011.

Bên cạnh đó, trong quý II/2013 đơn vị hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo biên bản kiểm tra thuế năm 2010 và 2011 số tiền 83,8 triệu đồng .

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SDC đạt 34,67 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 16,85% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng chỉ đạt 1,43 tỷ đồng, giảm 30,16%, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 1,54 tỷ đồng, giảm 28,34%.