Từ ngày 23/01 đến 24/01, ông Nguyễn Ngô Long, Ủy viên HĐQT CTCP Cơ khí Luyện Kim (SDK) đã mua 31,000 cp, nâng sở hữu lên thành 131,000 cp SDK, chiếm tỷ lệ 5.04% vốn và trở thành cổ đông lớn.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Nguyễn Ngô Long
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: SDK
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100,000 CP (tỷ lệ 3.85%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 31,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 131,000 CP (tỷ lệ 5.04%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không nêu lý do
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/01/2014
- Ngày kết thúc giao dịch: 24/01/2014.

HNX