Đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (MCK: SDS).

Tên người thực hiện giao dịch: Dương Văn Báu Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Mã chứng khoán giao dịch: SDS Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.880 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư nắm giữ Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 29/3/2010 đến ngày 24/4/2010.