Tin từ Bộ KHCN ngày 10.6 cho biết, bộ này đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm (MBH) cho người đi môtô, xe máy. Theo đó, từ ngày 15.11.2008, MBH sản xuất trong nước, nhập khẩu chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cùng với MBH phù hợp tiêu chuẩn đã lưu hành trước ngày này. Tất cả các trường hợp MBH không phù hợp tiêu chuẩn sẽ bị đình chỉ lưu thông.