Sẽ giải thể các tổ chức khoa học ngại... tự chủ

Gốc
Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định: Các đơn vị thuộc diện chuyển đổi mà cố tình chây ỳ sẽ bị giải thể hoặc sáp nhập.

Tin nóng

Tin mới