(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG- Sáng 4-3, Viện nghiên cứu chiến lược chính sách Công nghiệp phối hợp với Sở TN&MT TP tổ chức hội thảo "Xây dựng khung kế hoạch hành động KCN cacbon thấp- Nghiên cứu thí điểm tại Đà Nẵng". Tại hội thảo, các nhà khoa học đề xuất cần thúc đẩy thực hiện kiểm toán năng lượng, xây dựng mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho doanh nghiệp. Chuyển đổi các nhiên liệu đốt hóa thạch ở các doanh nghiệp sang khí gas hoặc nhiên liệu sinh khối.

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG- Sáng 4-3, Viện nghiên cứu chiến lược chính sách Công nghiệp phối hợp với Sở TN&MT TP tổ chức hội thảo "Xây dựng khung kế hoạch hành động KCN cacbon thấp- Nghiên cứu thí điểm tại Đà Nẵng". Tại hội thảo, các nhà khoa học đề xuất cần thúc đẩy thực hiện kiểm toán năng lượng, xây dựng mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho doanh nghiệp. Chuyển đổi các nhiên liệu đốt hóa thạch ở các doanh nghiệp sang khí gas hoặc nhiên liệu sinh khối.

Tăng cường quản lý hoạt động phân loại chất thải rắn tại nguồn và xử lý bùn thải. Điều chỉnh định mức và hình thức hỗ trợ tài chính cho các đơn vị tự nguyện xây dựng mô hình quản lý sử dụng tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt cần có quy chế xử phạt các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm nhưng không thi hành đúng luật.

Thông qua đó nhằm xây dựng kế hoạch hành động hỗ trợ các doanh nghiệp trong KCN thủy sản Đà Nẵng và KCN Liên Chiểu phát triển theo định hướng giảm phát thải carbon.

L.H.A