(HNM) - Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (Ao) cho biết: Trong tháng 10-2007, Tổng Công ty khí (PVGAS) sẽ ngừng cung cấp khí Cửu Long và khí Nam Côn Sơn cho sản xuất điện theo 3 đợt để bảo dưỡng giàn nén khí trung tâm.