Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc chiều 7-7 sau bốn ngày làm việc.

Se xu mot so vu an tham nhung dac biet nghiem trong - Anh 1

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị.

Bổ sung quyền hạn Ủy ban Kiểm tra trung ương

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thông qua về nguyên tắc nội dung quy chế làm việc của Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII.

So với khóa XI, quy chế làm việc của Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa này đã được sửa đổi, bổ sung một số điểm mới, cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành trung ương, ủy viên Ban Chấp hành trung ương; trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng bí thư, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư...

Đặc biệt, quy chế lần này bổ sung nhiều điểm mới quan trọng về trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Chính trị về định hướng, quan điểm, mục tiêu và một số giải pháp lớn về phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu bức thiết của cuộc sống trên một số lĩnh vực cụ thể;

Bổ sung một số điểm mới về việc chuẩn bị tiến hành hội nghị Ban Chấp hành trung ương, hội nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư; lãnh đạo, chỉ đạo đối với cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; chế độ sơ kết, tổng kết, tự phê bình và phê bình, chế độ đi công tác cơ sở...

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa này cũng đã kế thừa về cơ bản nội dung quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XI; đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điểm về trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra trung ương, trong đó có việc kiểm tra, giám sát về kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; bổ sung nội dung mới về quan hệ công tác với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và các ban chỉ đạo của trung ương.

Xử lý nợ xấu , đảm bảo an toàn nợ công

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, đạt được mức tăng trưởng khá, an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại được tích cực triển khai và đạt nhiều kết quả tốt; chủ động, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Đảng và Nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn và có những chuyển biến tích cực; một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng đã và đang được điều tra , xem xét sẽ được đưa ra xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố và nâng lên.

Để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm và cả năm 2016 theo nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội, Tổng bí thư nhấn mạnh: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tìm ra các giải pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay, tập trung sức phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược; chủ động giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Theo TTXVN