Ngân hàng Đông Nam Á sẽ thu xếp khoản tài trợ tổng cộng 52 triệu USD cho Công ty Vận tải Biển Bắc thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam để mua tàu chở hàng rời trọng tải 45.585 DWT.