CTCP đại lý vận tải SAFI (mã CK: SFI) thông báo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xin hoãn phát hành thêm CP trong năm 2008.