Ngày 10/01/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã cấp Quyết định Niêm yết số 08/QĐ- SGDHCM cho phép Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn niêm yết cổ phiếu trên SGDCK Tp HCM. Theo dự kiến ngày 18/01/2008, cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn sẽ chính thức giao dịch và trở thành cổ phiếu thứ 142 niêm yết trên trên SGDCK Tp HCM với mã chứng khoán là SGT.