(HNMO) – Mặc dù năm 2008 có nhiều khó khăn đối với nền kinh tế nhưng Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) vẫn đạt kết quả khả quan.