(ĐTCK-online) Theo Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-HĐQT/2010 ngày 23/3 của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (mã SHN), Công ty sẽ gửi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ, thay thế phương án tăng từ 87 tỷ đồng lên trên 205 tỷ đồng đã được ĐHCĐ thông qua từ ngày 8/12/2009.

Dự kiến, trong tháng 4 tới, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tăng vốn. Theo phương án mới, Công ty dự kiến tăng vốn từ 87 tỷ đồng lên 328,233 tỷ đồng. Trong đó, sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ là 1: 2,68, với giá 11.000 đồng/CP; phát hành cho CBCNV 800.000 cổ phần, với giá 12.000 đồng/CP. Số tiền thu được từ đợt chào bán nhằm góp vốn đầu tư vào khu Công nghiệp Điềm Thụy, Phú Bình, Thái Nguyên; góp vốn vào CTCP Thủy Điện Dakpru HANIC...