SHS: 06/03 GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Gốc
CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) thông báo ngày 06/03 GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2014
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2014
3. Lý do và mục đích:
* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian họp: Dự kiến tổ chức trong tháng 4/2014
- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

HNX

Tin nóng

Tin mới