Hà Nội ngày 27/3/2009, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 với sự tham gia của 163 cổ.... Công ty chứng khoán