Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì tên doanh nghiệp gồm hai phần: loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Về loại hình doanh nghiệp thì chỉ có mấy loại là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân