CTCP Sông Đà 11 (HNX: SJE) dự kiến ngày 26/09/2013 giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, ngày thanh toán vào 30/10/2013.

Minh Hằng

infonet