SJE: Thành viên HĐQT đăng ký bán 6,000 cp

Gốc
Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Sông Đà 11 (HNX: SJE) như sau:

- Tên người thực hiện giao dịch: Đoàn Ngọc Ly - Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,000 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch (bán): 6,000 cổ phiếu - Mục đích thực hiện giao dịch: Đáp ứng nhu cầu cá nhân - Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 19/10/2009 đến ngày 16/11/2009

Tin nóng

Tin mới