Ngày 22/06 đến 22/07, ông Vũ Tuấn Anh - Kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính của CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (UPCoM: SMB) mua bất thành 10,000 cp. Ngay sau đó, ông tiếp tục đăng ký mua số cp trên từ ngày 29/07 đến 27/08/2015.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Tuấn Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính
- Mã chứng khoán: SMB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 38,367 CP (tỷ lệ 0.13%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 38,367 CP (tỷ lệ 0.13%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không công bố
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/06/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/07/2015.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/07/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/08/2015.

Phương Thảo