(NDHMoney) Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại SMC (mã SMC - HOSE) đã thông qua nội dung chi trả cổ tức.

Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông SMC nhất trí kế hoạch trả cổ tức năm 2011, theo tỷ lệ 10% bằng tiền, và 20-25% bằng cổ phiếu. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm nay, SMC đã nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. Đồng thời, thông qua phương hướng hoạt động và phương án đầu tư cho năm 2011, cổ đông nhất trí thông qua việc đưa ra chỉ tiêu cho doanh thu từ sản lượng thép các loại đạt 570.000 tấn, lợi nhuận sau thuế đạt 90 tỷ đồng.