SNG: Trả cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu

Gốc
(NDHMoney) Năm 2011, Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 (mã SNG-HNX) ước lợi nhuận đạt trên 36,2 tỷ đồng.

Cụ thể, Đại hội cổ đông SNG thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 với tổng giá trị sản xuất kinh doanh là 241,5 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch. Doanh thu đạt 214,2 tỷ đồng. Lợi nhuận hoàn thành 91% kế hoạch, tương đương 27,31 tỷ đồng. Việc phân phối lợi nhuận năm 2010. SNG dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2010 là 30% vốn điều lệ. Trả 10% bằng tiền mặt, thời gian sẽ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty quyết định. Đại hội cổ đông cũng thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, để tăng vốn điều lệ. Tổng số lượng phát hành là 768.060 cổ phiếu với tỷ lệ 5:1. Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán. Số cổ phiếu quỹ hiện là 54.700 cổ phiếu sẽ không dược hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Về kế hoạch kinh doanh năm 2011, chỉ tiêu với tổng giá trị sản xuất kinh doanh ước đạt 326,55 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến là trên 36,2 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức đặt chỉ tiêu là 20%.

Tin nóng

Tin mới