GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nam vừa công bố kết luận số 1515/KL-SGDĐT về việc thanh tra đầu năm học 2015 - 2016. Trong đó có nội dung khẳng định chưa phát hiện hiện tượng lạm thu.

So GD&DT Ha Nam: Chua phat hien tinh trang lam thu - Anh 1

Cũng theo kết luận này, đa số các đơn vị, trường học có đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về dạy thêm, học thêm và thu chi tài chính. Tuy nhiên, còn một số đơn vị thiếu văn bản chỉ đạo...

Không có tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan; không có giáo viên nào được phép dạy thêm ngoài nhà trường. Hạn chế là giấy phép dạy thêm, học thêm do phòng GD&ĐT cấp cho một số trường THCS còn thiếu số, ngày cấp.

Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Đề xuất các đơn vị tập hợp bổ sung các văn bản chỉ đạo còn thiếu. Lập dự toán chi tiết thu chi tiền dạy thêm học thêm; tư vấn mẫu giấy phép dạy thêm học thêm;

Tư vấn cho các đơn vị thực hiện đúng các quy định về thu chi học phí, lệ phí và các nguồn lực tài chính khác; thực hiện công khai đúng quy định.