Giadinh.net - Ngày 19/10, Sở GD&ĐT Hà Nội đã đề nghị Phòng GD&ĐT các quận, huyện khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện thu, chi năm 2008 và dự tính năm 2009. Đây là cơ sở để Sở GD&ĐT xây dựng đề án học phí mới trình HĐND thành phố thông qua trong tháng 11/2009.

Trước thực tế hiện nay ở các trường học phát sinh nhiều khoản thu hợp lý nhưng chưa hợp pháp (chưa có trong quy định), Sở đề nghị các phòng báo cáo các khoản thu mà các trường thực tế đang thu (dưới hình thức thỏa thuận hoặc do Ban đại diện cha mẹ học sinh thu). Trên cơ sở đó, Sở GD&ĐT sẽ xem xét những khoản thu hợp lý để đưa vào cùng nội dung thu học phí. Các phòng GD&ĐT phải hoàn thành báo cáo cho Sở, chậm nhất là ngày 22/10. P.V