(GD&TĐ)- Ngành Giáo dục- Đào tạo Vĩnh Long đang phấn đấu áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 ở 10 lĩnh vực trong công tác “tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng “

Vừa qua, ngày 30/8, tổ chức VinaCert – tổ chức đánh giá độc lập các hệ thống quản lí chất lượng ISO đã tiến hành đánh giá việc áp dụng ISO 9001:2008 và xác định phạm vi thực hiện để đưa ra kết luận qua các bằng chứng cụ thể đề nghị về Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận cho Sở GD-ĐT Vĩnh Long. Tổ chức VinaCert đánh giá hệ thống quản lí chất lượng ISO 9001:2008 trong quản lý giáo dục. Ảnh, Hoàng Túy Hệ thống quản lí chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long bắt đầu xây dựng tài liệu từ tháng 10/2009. Đã có 48 Cán bộ Sở được tập huấn nâng cao nhận thức về HTQLCL ISO 9001:2008. Từ tháng 12/2009 đến 28/2/2010, tất cả Cán bộ đều nắm được chính sách chất lượng , mục tiêu chất lượng chung của Sở. Riêng từng phòng, ban và bắt đầu áp dụng thử cách vận hành của 20 quy trình, trong đó có 6 quy trình chung bắt buộc của ISO 9001:2008 và 14 quy trình cần thiết của Sở GD-ĐT theo quy chế làm việc cũng như việc thực hiện cải cách hành chính theo đề án 30 đã công bố. Có 12 đánh giá viên nội bộ đã được tập huấn. Đó là những Lãnh đạo phòng ,ban (Trưởng đơn vị) ,để sau đó thực hiện quy trình đánh giá nội bộ. Các cuộc họp xem xét của Lãnh đạo cũng được áp dụng theo đúng quy trình theo kế hoạch 2 lần/năm nhằm đánh giá lại mục tiêu chất lượng từng đợt. Sau một ngày làm việc, Ông Nguyễn Hồng Mai, chuyên gia đánh giá – Trưởng đoàn của tổ chức VinaCert đã đưa ra kết luận và nhận xét :” Hệ thống quản lí chất lượng của Sở GD-ĐT Vĩnh Long đã được các phòng, ban , cá nhân liên quan tuân thủ nghiêm túc và đã đem lại nhiều kết quả tốt, chuyển biến tích cực. Cụ thể , mặt nhận thức : đã xác định được những lợi ích và hiệu quả khi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008; xác định đây là nền tảng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo đề án 30, đồng thời là một trong những nhiệm vụ quan trọng đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa của Sở GD-ĐT Vĩnh Long theo quyết định 1996/QĐ.UBND ngày 21/7/2010 của UBND Tỉnh và hoàn thành hợp đồng ngày 18/8/2009 giữa Sở Khoa học-Công nghệ Vĩnh Long và Trung tâm Năng suất Việt Nam về việc xây dựng HTQLCL cho Sở GD-ĐT Vĩnh Long. Sau kết luận của tổ chức đánh giá VinaCert, Sở GD-ĐT Vĩnh Long đã gửi tờ trình đến Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng – Bộ Khoa học-Công nghệ đề nghị chứng nhận 10 lĩnh vực áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Đây là bước chuyển lớn giúp cho Sở GD-ĐT Vĩnh Long luôn nâng cao chất lượng phục vụ, cải tiến liên tục mọi hoat động mang lại nhiều lợi ích cho người học và cả quá trình để ngày càng hiệu quả, giảm đi sự phiền toái không đáng có cho học sinh, giáo viên và công đồng. Điều này cũng khẳng định, Sở GD-ĐT Vĩnh Long đang thực hiện đúng nhiệm vụ trọng tâm “ Tiếp tục thực hiện đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng “ của năm học mới 2010-2011./. Trần Hoàng Túy (Thành phố Vĩnh Long)