QĐND Online - PGS.TS Đinh Ngọc Sỹ, Chủ nhiệm chương trình chống lao quốc gia đã khẳng định như vậy tại Chương trình chống lao quốc gia năm 2007 và phương hướng hoạt động năm 2008, ngày 17-1, tại Hà Nội.