So sánh cú đá của 4 môn võ Capoeria, Karate, Muay Thái Lan và Teakwondo.

Gốc
Nhóm nhà khoa học đã nghiên cứu uy lực cú đá của 4 môn võ trong trường hợp lý tưởng và không lý tưởng để đưa ra kết quả.

Nguồn Facebook

Tin nóng

Tin mới