GD&TĐ - Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 của ngành GD&ĐT.

Theo đó, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng thông qua thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Nội dung công khai, minh bạch đối với từng lĩnh vực như: hoạt động tài chính; trong mua sắm công, xây dựng cơ bản, quản lý dự án đầu tư xây dựng; trong hoạt động giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị, cá nhân; trong công tác tố chức, cán bộ.

Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng cũng thông qua xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy định về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng; xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức;

Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; thực hiện cải cách hành chính; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Trong năm 2017, Sở GD&ĐT tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại 8 đơn vị trực thuộc được lồng ghép trong các cuộc thanh tra hành chính và thanh tra trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục theo kế hoạch thanh tra hàng năm.