Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sơn La: Tăng cường hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số

UBND tỉnh Sơn La vừa xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án 'Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025'.

BĐBP thường xuyên tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ đồng bào vùng biên giới. Ảnh: Bích Nguyên

Đối tượng hưởng lợi của đề án là đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó ưu tiên các dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn có dân số dưới 10.000 người, được xét theo tiêu chí tại Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ (tỉnh Sơn La có dân tộc La Ha), nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn gồm: Mông, Kháng, Xinh Mun, Khơ Mú.

Mục tiêu của đề án là tổ chức hiệu quả các hoạt động Chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, trong đó ưu tiên các địa phương thuộc vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và phát huy vai trò làm chủ trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; duy trì tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn theo định kỳ; khuyến khích thành lập các câu lạc bộ, nhóm sở thích về văn hóa, văn nghệ.

Tổ chức các chuyến đi thực tế cho các văn nghệ sỹ người dân tộc thiểu số; tổ chức các cuộc thi, các cuộc vận động, các trại sáng tác văn học... về để tài DTTS, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Tăng cường phát triển văn hóa đọc; tiếp tục trang bị sách, báo cho các thư viện tỉnh, huyện; xây dựng Đề án thư viện điện tử tại thư viện các tỉnh.

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc.

Để thực hiện đề án,UBND tỉnh Sơn La đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị. Trong đó, Bộ chỉ huy BĐBP Sơn La có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đồng bào vùng biên giới gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế, du lịch. Duy trì Liên hoan các đội tuyên truyền văn hóa của BĐBP tỉnh theo định kỳ. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động “Điểm sáng văn hóa biên giới”.

Tăng cường đoàn kết, gắn bó quân dân, củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; Chủ trì, nòng cốt xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Ban Dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xây dựng các chế độ phù hợp với pháp luật hỗ trợ cho các nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tiếp tục truyền dạy, phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh tham mưu, đề xuất khen thưởng, động viên các nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số có những đóng góp tích cực, đầu tàu, gương mẫu, tuyên truyền, truyền dạy văn hóa nghệ thuật cơ sở và các tác giả người dân tộc thiểu số có những sáng tác có giá trị nghệ thuật, nhân văn cao; tôn vinh các giáo viên, nghệ nhân có công truyền dạy nghệ thuật truyền thống dân tộc và có đóng góp lớn được cộng đồng thừa nhận.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/son-la-tang-cuong-hoat-dong-van-hoa-nghe-thuat-phuc-vu-vung-bien-gioi-dong-bao-dan-toc-thieu-so-post441860.html