GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La vừa có văn bản đề nghị UBND huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo các đơn vị giáo dục tập trung triển khai các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn năm học 2015 - 2016.

Son La: Tap trung cac giai phap xay dung truong chuan quoc gia - Anh 1

Trong đó có việc chỉ đạo rà soát kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm học 2015 - 2016 và cả giai đoạn 2015 - 2020.

Đánh giá mức độ, tiêu chuẩn các trường đã đạt, chưa đạt; xác định rõ nguyên nhân, tập trung các giải pháp tích cực về đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục và các điều kiện có liên quan…để xây dựng các trường trong kế hoạch đảm bảo đạt các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia, chủ động lập và hoàn thiện hồ sơ thực hiện quy trình kiểm tra, thẩm định và công nhận theo quy định.

Các trường đạt chuẩn Quốc gia đã đến thời điểm và quá thời điểm công nhận lại, thì chỉ đạo các đơn vị chủ động sớm tự rà soát kết quả duy trì, tăng cường cơ sở vật chất để tạo điều kiện cho các nhà trường tiếp tục duy trì, giữ vững và phấn đấu xây dựng nâng chuẩn lên mức độ 2 (đối với trường mầm non, trường tiểu học); hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định và công nhận lại trong năm học 2015 - 2016 theo đúng qui định.

UBND huyện, thành phố ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên đảm bảo theo qui định cho các trường trong kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2015 - 2016, để các nhà trường đủ điều kiện đạt các tiêu chuẩn quy định và được công nhận theo đúng kế hoạch.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác giáo dục của các nhà trường, góp phần hoàn thiện tiêu chuẩn về cơ sở vật chất theo quy chế công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với từng cấp học, ngành học.

Để đảm bảo đúng tiến độ và qui trình tổ chức kiểm tra, thẩm định và công nhận đạt chuẩn quốc gia cho các trường đủ điều kiện được công nhận mới, các trường đủ điều kiện công nhận lại và công nhận lên mức độ 2, Sở GD&ĐT đề nghị UBND huyện, thành phố chỉ đạo phòng GD&ĐT hoàn thiện hồ sơ đề nghị kiểm tra, thẩm định và gửi về Thường trực Hội đồng thẩm định cấp tỉnh (Sở GD&ĐT trước ngày 24/2/2016.

Việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua đối với các đơn vị giáo dục trong năm học.

Kế hoạch thời gian kiểm tra, thẩm định, đề nghị công nhận và công nhận lại của Hội đồng cấp tỉnh đối với các trường học đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2015 - 2016 bắt đầu từ tháng 2/2016 đến hết tháng 5/2016.