Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (HNX: SDS).

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Sông Đà 12 - Mã chứng khoán giao dịch: SDS - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 180,000 cổ phiếu (12% Vốn điều lệ) - Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán): 17,000 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 163,000 cổ phiếu (10.87% Vốn điều lệ) - Ngày kết thúc giao dịch: 09/10/2009.