Tái tạo nguồn lợi thủy sản tại tự nhiên

Tái tạo nguồn lợi thủy sản tại tự nhiên

Nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Chung tay tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Chung tay tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Thả hơn nửa triệu cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tại An Giang

Thả hơn nửa triệu cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tại An Giang

Bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản sông Hậu

Bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản sông Hậu

Thả hơn nửa triệu con cá giống bản địa xuống sông Hậu

Thả hơn nửa triệu con cá giống bản địa xuống sông Hậu

Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hậu

Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hậu

An Giang thả cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản

An Giang thả cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản

Thả hơn nửa triệu con cá giống xuống dòng sông Hậu

Thả hơn nửa triệu con cá giống xuống dòng sông Hậu

Thả trên 5 tấn cá và gần 600.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Thả trên 5 tấn cá và gần 600.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh trên sông Hậu

Tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh trên sông Hậu

An Giang thả hơn nửa triệu cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

An Giang thả hơn nửa triệu cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Thả hơn 5 tấn cá xuống sông Hậu để tái tạo nguồn cá tự nhiên

Thả hơn 5 tấn cá xuống sông Hậu để tái tạo nguồn cá tự nhiên

Hợp sức tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hậu

Hợp sức tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hậu

Dừng đánh bắt thủy sản ở khu vực Vàm Cống đến ngày 15/9/2022

Dừng đánh bắt thủy sản ở khu vực Vàm Cống đến ngày 15/9/2022
Dừng đánh bắt thủy sản ở khu vực Vàm Cống đến ngày 15/9/2022
Dừng đánh bắt thủy sản ở khu vực Vàm Cống đến ngày 15/9/2022

Dừng đánh bắt thủy sản ở khu vực Vàm Cống đến ngày 15/9/2022

Bảo tồn để phát triển thủy sản bền vững

Bảo tồn để phát triển thủy sản bền vững

Bảo vệ nguồn lợi biển để đảm bảo sinh kế bền vững

Bảo vệ nguồn lợi biển để đảm bảo sinh kế bền vững

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Phát huy vai trò của cộng đồng

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Phát huy vai trò của cộng đồng