24H.COM.VN - Từ ngày 15/4 tới, người sử dụng ở các cửa hàng trực tuyến sẽ bất ngờ với giao diện và cả những tính năng hoàn toàn mới của PlayStation.