SRC: Chi phí kinh doanh giảm, lãi quý 2 đạt 27 tỷ, tăng hơn 40% cùng kỳ

Gốc
Trong quý 2/2015, CTCP Cao su Sao Vàng (HOSE: SRC) ghi nhận doanh thu mức xấp xỉ cùng kỳ 2014, tuy nhiên nhờ doanh thu tài chính gia tăng trong khi một số chi phí kinh doanh chính giảm đã đưa lãi ròng tăng hơn 40% cùng kỳ.

Doanh thu trong kỳ đạt hơn 270 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ. Giá vốn giảm 3%, còn khoảng 210 tỷ đồng. Nhờ đó là lãi gộp đạt 60.7 tỷ đồng, tăng 17%.

Doanh thu tài chính tăng 63%, đạt 446 triệu đồng. Chi phí tài chính giảm hơn 30%, còn 3 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí bán hàng cũng giảm hơn 30%, còn 7.8 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí liên quan khác, lãi ròng sau cùng đạt 27 tỷ đồng, tăng 43% cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 466.7 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% và đạt 46% kế hoạch năm (1,042 tỷ đồng). Lãi trước thuế 47.9 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% và đạt 54% kế hoạch năm. Riêng lãi ròng đạt 37.4 tỷ đồng, cũng tăng nhẹ 1% cùng kỳ.

Tính đến cuối quý 2/2015, các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên hơn 160 tỷ đồng, gấp đôi so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm 16%, còn 232.7 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 11%, lên gần 222 tỷ đồng, gia tăng chủ yếu đến từ phải trả người bán ngắn hạn với 74%, lên 53.5 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20150721_20150721 - SRC - BCTC quy 2 nam 2015.pdf

Thiên Minh

Tin nóng

Tin mới