(Vietstock) - Năm 2010, CTCP Cao su Sao Vàng (HOSE: SRC) đặt kế hoạch năm 2010 với giá trị sản xuất công nghiệp đạt 580 tỷ đồng, doanh thu 1,200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ở mức 68 tỷ đồng, đồng sẽ chi cổ tức với tỷ lệ 15%.

Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 diễn ra vào ngày 23/03 thông qua với đa số phiếu thuận. Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua phương án phát hành 5.4 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ 108 tỷ đồng lên 162 tỷ đồng, trong đó trả cổ tức và thưởng bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 18.91%. Đại hội nhất trí với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 của SRC với các chỉ tiêu doanh thu 1,093 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 102.46 tỷ đồng tương ứng với lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 9,488 đồng. Năm 2009 SRC đã chi trả cổ tức 12% bằng tiền mặt và 31.08% bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tại cuộc họp này, Đại hội đồng ý cho ông Nguyễn Thanh Tùng không tham gia Ban kiểm soát với chức vụ thành viên, đồng thời bầu bổ sung bà Đào Thị Thu Thảo vào chức vụ trên. >>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông