(Vietstock) - CTCP Chứng khoán Sài Gòn (HOSE: SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 khá lạc quan, qua đó nâng tổng lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đạt 536.18 tỷ đồng, tăng 2.3 lần so với cùng kỳ. Tổng tài sản tăng thêm hơn 1,400 tỷ đồng, đạt 7,104 tỷ đồng.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm, SSI đạt 659.4 tỷ đồng doanh thu, bằng 76.23% cùng kỳ năm 2008. Trong đó, doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán đạt hơn 410 tỷ đồng, giảm 43.65% so với cùng kỳ, nhưng doanh thu từ hoạt động môi giới tăng 24.15%, đạt 115.64 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng lợi nhuận trước thuế của SSI lại tăng xấp xỉ 150%, đạt 649 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của SSI đạt 536.18 tỷ đồng, tăng khoảng 130% so với cùng kỳ nhờ khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán gần 254 tỷ đồng. Riêng hoạt động kinh doanh Quý 3/2009, doanh thu của SSI đạt 355.6 tỷ đồng, tăng hơn 49% so với quý cùng kỳ. Doanh thu quý 3 tăng mạnh chủ yếu do hoạt động đầu tư tài chính và góp vốn, đạt 237.48 tỷ đồng, tăng hơn 70%. Doanh thu từ môi giới cũng tăng 51.65%, đạt 58.19 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 300 tỷ đồng. Ngoài ra, tổng tài sản của SSI tính đến hết Quý 3 đạt hơn 7,104 tỷ đồng, tăng 26.4% so với đầu năm. Trong đó, các khoản tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán và người ủy thác đầu tư tăng 1,634 tỷ đồng, tăng gấp đôi mức đầu năm. Tài sản dài hạn của SSI tính đến hết tháng 9, giảm nhẹ 201 tỷ đồng so với đầu năm, còn 2,586.82 tỷ đồng do công ty đã thanh hoán khoảng 500 tỷ đồng trong danh mục đầu tư dài hạn. Về dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn và dài hạn của SSI, tính đến hết tháng 9, các khoản này đã giảm từ 316.19 xuống còn 62.2 tỷ đồng. Được biết, SSI hiện có tổng vốn chủ sở hữu đạt 4,760.33 tỷ đồng, tăng hơn 22% so đầu đầu năm. Trong đó, vốn điều lệ 1,533 tỷ đồng, thặng dư vốn hơn 2,095 tỷ đồng, nguồn lợi nhuận chưa phân phối đạt gần 935 tỷ đồng và các quỹ trích lập khác. Cuối quý 3 Số đầu năm TÀI SẢN NGẮN HẠN 4,517,999,382,138 2,832,440,630,345 Tiền và các khoản tương đương tiền 3,245,059,307,301 1,610,984,422,667 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 903,529,217,523 860,476,309,199 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (20,395,257,425) (25,703,294,884) Các khoản phải thu ngắn hạn 360,665,027,194 355,711,966,416 TÀI SẢN DÀI HẠN 2,586,820,155,030 2,788,437,724,253 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2,402,024,342,538 2,606,084,826,421 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 504,122,473,346 453,067,080,821 Đầu tư chứng khoán dài hạn 1,813,326,153,009 2,312,115,299,038 Chứng khoán sẵn sàng để bán 1,813,326,153,009 2,312,115,299,038 Đầu tư dài hạn khác 126,393,890,000 131,393,890,000 Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác (41,818,173,817) (290,491,443,438) TỔNG CỘNG TÀI SẢN 7,104,819,537,168 5,620,878,354,598 (nguồn: BCTC quý 3 - SSI)