Ngày 20/10/2009, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI-HOSE) đã thông qua nghị quyết về việc trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành trái phiếu.

Theo đó, Hội đồng Quản trị SSI đã thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ phân bổ quyền là 1:1 (áp dụng cho cả số cổ phần chuyển đổi từ trái phiếu SSICB0306). Hội đồng Quản trị ủy quyền cho chủ tịch SSI quyết định ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền và tiến hành thủ tục cần thiết để thực hiện. Hội đồng Quản trị SSI cũng đã thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ 10%/mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức. Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị SSI đã thông qua chủ trương phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Theo báo cáo tài chính hợp nhất của SSI, tổng doanh thu của công ty trong quý 3/2009 đạt 355,56 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 659,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 300,93 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 536,18 tỷ đồng. Tính đến 30/9/2009, tổng tài sản của SSI đạt hơn 7.104 tỷ đồng, tăng 26,4% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 4.760 tỷ đồng - trong đó thặng dư vốn cổ phần đạt gần 2.096 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 934,956 tỷ đồng. Theo Vneconomy