STC: Lợi nhuận 9 tháng mới đạt 52.69% cả năm

Gốc
(Vietstock) - CTCP Sách và Thiết bị Trường học TPHCM (HNX: STC) vừa cho biết, Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty đã thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2009 với doanh thu đạt 133.33 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 6.85 tỷ đồng.

Có thể nói, cả hai chỉ tiêu trên đều mới đi được nửa “chặng đường” của cả năm. So với kế hoạch đề ta trong năm, cả doanh thu và lợi nhuận của STC mới chỉ hoàn thành một nửa, lần lượt là 59.25% và 52.69%. Được biết, ĐHCĐ thường niên năm 2009, các cổ đông đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu là 225 tỷ đồng với lợi nhuận đạt gần 13 tỷ đồng. Ngoài ra, Đại hội lần này cũng thông qua việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thành lập các công ty con để phát triển sản xuất kinh doanh và làm trường học.

Tin nóng

Tin mới