CEO Steve Jobs của Apple cho biết, các vấn đề sức khỏe của ông phức tạp hơn ông tưởng lúc đầu, do đó ông sẽ vắng mặt tại công ty cho đến tháng 6/2009.