Sử dụng chất polyme để trồng rừng vùng hạn

Dùng chất polyme để tích nước trồng rừng phi lao trên đồi cát bay là một giải pháp chống hạn hữu hiệu.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/268660/Default.aspx