Công văn số 4463/TCT-CS ngày 30-10-2007 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn sử dụng hóa đơn và nộp thuế đối với việc bán tài sản của doanh nghiệp phá sản, như sau:

small_5458.jpg Tại điểm 2.16, mục II, phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09-4-2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Cơ sở kinh doanh khi chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu có bán tài sản là hàng hóa chịu thuế GTGT phải tính, kê khai, nộp thuế GTGT. Khi bán hàng hóa cơ sở phải lập hóa đơn theo quy định và kê khai, nộp thuế GTGT”. Tại điểm 2 Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23-10-2003 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30-12-2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định: “Đối tượng được cấp hóa đơn lẻ phải nộp thuế (thu bằng biên lai) trước khi nhận hóa đơn. Người có nhu cầu tự khai doanh thu kèm theo hợp đồng và giấy mua bán giữa hai bên để làm căn cứ cấp hóa đơn lẻ”. Trường hợp tòa án đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ để bán tài sản của doanh nghiệp theo thủ tục phá sản thì cơ quan thuế căn cứ vào biên bản của phiên đấu giá và đề nghị của Tòa án thực hiện cấp hóa đơn lẻ, đồng thời thu thuế GTGT, thuế TNDN theo mức ấn định trên doanh thu bán tài sản.