Sử dụng nguồn lực ngoài doanh nghiệp

Gốc
Việc sử dụng một số nguồn lực thuê bên ngoài (dịch vụ quản lý hệ thống lương, quản lý nhân viên, cho thuê và quản lý nhân sự…) có thể giúp doanh nghiệp hạ thấp chi phí, cải tiến chất lượng sản phẩm và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

Tin nóng

Tin mới