Tác giả nghiên cứu lý thuyết đàn hồi Boussinesq và lý thuyết Eisenmann. Trên cở sở lý thuyết đó, tác giả nghiên cứu giải pháp thực nghiệm để áp dụng cho bài toán tính ứng suất của lớp đá ba lát.

Su dung phuong phap ly thuyet va phuong phap thuc nghiem trong bai toan tinh ung suat cua lop da ba lat - Anh 1

Su dung phuong phap ly thuyet va phuong phap thuc nghiem trong bai toan tinh ung suat cua lop da ba lat - Anh 2

Su dung phuong phap ly thuyet va phuong phap thuc nghiem trong bai toan tinh ung suat cua lop da ba lat - Anh 3

Su dung phuong phap ly thuyet va phuong phap thuc nghiem trong bai toan tinh ung suat cua lop da ba lat - Anh 4

Su dung phuong phap ly thuyet va phuong phap thuc nghiem trong bai toan tinh ung suat cua lop da ba lat - Anh 5

Su dung phuong phap ly thuyet va phuong phap thuc nghiem trong bai toan tinh ung suat cua lop da ba lat - Anh 6