Chính phủ mới ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 48 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25-3-2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra với nội dung cụ thể dưới đây.