Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sửa đổi quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp

Báo Nhân Dân
Gốc

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư về sửa đổi điểm b khoản 1 mục I trong Thông tư số 04/2007/TT-BNV hướng dẫn việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước với nội dung “Về tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển”. Dưới đây là quy định cụ thể.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117505&sub=68&top=40