SỬA LUẬT ĐỂ CẢI THIỆN THU NHẬP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Gốc
Liên quan tới vấn đề làm thêm giờ, Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) đề xuất mức mở rộng khung thỏa thuận làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt sẽ tăng thêm 100 giờ/năm so với hiện hành: từ tối đa 300 giờ/năm lên 400 giờ/năm. Nhiều đại biểu cho rằng cần cân nhắc và nên sửa đổi luật theo hướng làm thế nào để cải thiện thu nhập cho người lao động.