Sửa quy định đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

Gốc
QĐND - Chính phủ vừa chính thức yêu cầu sửa đổi Khoản 2, Điều 13 Luật Quốc tịch Việt Nam theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để người Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ quốc tịch Việt Nam. Theo đó, Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan hữu quan hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam để trình Quốc hội. Chính phủ nêu rõ hai phương án để sửa đổi quy định này: Gia hạn thời gian đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thêm 5 năm (đến trước ngày 1-7-2019); hoặc không quy định thời hạn phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.

Theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam hiện hành, từ 1-7-2014 (5 năm sau khi Luật Quốc tịch Việt Nam có hiệu lực thi hành), nếu người Việt Nam định cư ở nước ngoài không đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam thì sẽ mất quốc tịch Việt Nam.

THÙY LÂM

Tin nóng

Tin mới