Sức mua sản phẩm tiêu dùng thường xuyên của các hộ gia đình TP.HCM tiếp tục giảm trong tuần thứ ba của tháng ba, theo điều tra tiêu dùng thường xuyên của Sài Gòn Tiếp Thị.