(Vietstock) – Theo giải trình chênh lệch số liệu giữa trước vào sau kiểm toán 2010 của CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (HOSE: SVC), việc tổng doanh thu giảm 19.4 tỷ đồng là do điều chỉnh giảm 18.7 tỷ đồng doanh thu nội bộ và chuyển 722 triệu đồng doanh thu sang 2011 tại các công ty con.

Ngoài ra, tổng tài sản và tổng nguồn vốn kiểm toán tăng 12.1 tỷ đồng là do ghi nhận bổ sung giá trị hàng hóa đã được các nhà cung cấp phát hành hóa đơn tại thời điểm 31/12/2010 (chủ yếu là xe ô tô các loại), làm tăng đồng thời giá trị tồn kho thuộc tài sản và phải trả nhà cung cấp thuộc nguồn vốn. Về thu nhập cổ đông thiểu số tăng 6.6 tỷ đồng, công ty cho biết đây là khoản lợi nhuận đã trích và trả của các công ty con được ghi giảm thu nhập 2010 theo tỷ lệ sở hữu của cổ đông thiểu số. Tuy nhiên, công ty kiểm toán không chấp nhận quan điểm này và đã điều chỉnh tăng khoản thu nhập này lại cho cổ đông thiểu số. Do vậy, việc thu nhập thuộc cổ đông công ty mẹ giảm tương ứng.